സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ എംഫോണ്‍

mPhone 380 feature phone
mPhone 380 feature phone

നിങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന ഓരോ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണിനൊപ്പം ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു mPhone സമ്മാനമായി നല്‍കുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും.
ഈ ഉത്സവ കാലം ആഘോഷിക്കൂ...
നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം

അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ബമ്പര്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍

mPhone 380 feature phone
mPhone 380 feature phone
mPhone 380 feature phone

Bgv¨bnse Hmtcm \dps¡Sp¸nepw 100 t]cnÂ-
HcmÄ¡v mPhone 8 HmWk½m\w

mPhone 380 feature phone

mPhone 6

1.3GHz Octa core (64bit)

5.5" FHD Screen

3GB RAM

32GB Internal Memory

13MP Rear Camera

8MP Front Camera

3250mAh Battery

Finger Print Unlock

₹17,999.00
Flat ₹5000 Off
₹12,999.00
Buy Now

Also available on

mPhone 7 Plus

1.5GHz Octa core (64bit)

5.5" FHD Screen

4GB RAM

64GB Internal Memory

16MP Rear Camera

13MP Front Camera with Flash

3000mAh Battery

Finger Print Unlock

₹24,999.00
Flat ₹5000 Off
₹19,999.00
Buy Now

Also available on

mPhone 8

2.3 GHz Deca core Helio X20 (64bit)

5.5" FHD Screen

4GB RAM

64GB Internal Memory

21MP Rear Camera

8MP Front Camera with Flash

Quick Charging + Wireless Charger

Finger Print Unlock

₹28,999.00
Flat ₹5000 Off
₹23,999.00
Buy Now

Also available on

ഉടന്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റീടെയിലറെ സന്ദര്‍ശിക്കുക.